Nagumo - Chitram - lyrics


ALBUM          : Chitram

SINGERS      : M G Sreekumar , Vasudevan

COMPOSER : Kannur Rajan

LYRICIST      : Shibu Chakravarthy

VIDEO :-LYRICS :-

In Malayalam:-

ഉം..ഉം..ഉം...ആ...ആ..ആ..ആ..ആ...
ആ നാ നാ നാ നാ...
സഗമപനിസ
സനിധപമഗരിനി സാ

നഗുമോ ഓ മു ഗനലേ നി നാ ജാലി തെലിസി
നഗുമോ ഓ മു ഗനലേ നി നാ ജാലി തെലിസി
നനു ബ്രോവാ രാധാ ശ്രീ രഘുവര നി
നഗുമോ മു ഗനലേ നി
നാ ആ...ആ.... തെലിസി...

നഗരാജാ
ആ...ആ...ആ..ആ....
നഗരാജാ ധര നിദു പരിവാരുലേല
നഗരാജാ ധര നിദു പരിവാരുലേല
ഒഗി ബോധന ജെസേ വാരലു
ഗാരേ യിദു ദുരാനി
നഗുമോ ഓ മു ഗനലേ നി നാ ജാലി തെലിസി

ഉം..ഉം..ഉം...ആ...ആ..ആ..ആ..ആ...
ആ നാ നാ നാ നാ...
സഗമപനിസ
സനിധപമഗരിനി സാ

നഗുമോ ഓ മു ഗനലേ നി നാ ജാലി തെലിസി
നഗുമോ ഓ മു ഗനലേ നി നാ ജാലി തെലിസി
നനു ബ്രോവാ രാധാ ശ്രീ രഘുവര നി
നഗുമോ മു ഗനലേ നി
നാ ആ...ആ.... തെലിസി...

നഗരാജാ
ആ...ആ...ആ..ആ....
നഗരാജാ ധര നിദു പരിവാരുലേല
നഗരാജാ ധര നിദു പരിവാരുലേല
ഒഗി ബോധന ജെസേ വാരലു
ഗാരേ യിദു ദുരാനി
നഗുമോ ഓ മു ഗനലേ നി നാ ജാലി തെലിസി
നനു ബ്രോവാ രാധാ ശ്രീ രഘുവര നി
നഗുമോ ...

ഖഗരാജു നിയാനതി വിനി വേ ഗാ ചനലേഡു (2)
ഗഗനാനി കിലകു ബഹു ദൂരം ബനിനാഡോ
ജഗമേലേ ...
ജഗമേലേ പരമാത്മാ എവരി തോ മൊരലിടുദു
ജഗമേലേ പരമാത്മാ എവരി തോ മൊരലിടുദു
വഗജു പകുതാളനു നന്നേലു കോരാ
ത്യാഗരാജനുന്നതി
നഗുമോ ഓ മു ഗനലേ നി നാ ജാലി തെലിസി
നനു ബ്രോവാ രാധാ ശ്രീ രഘുവര നി
നഗുമോ ....

ഗമനിധപമ ഗരിനിസാ ഗാമ നഗുമോ
നിസഗമ പനിസഗരി നിസ നിധമപ ഗരിനിസ ഗമ നഗുമോ
നിധപമഗരി സനി സഗമപ ഗമപനി സപമഗ ഗരിനിസ 
ധനിധപ മപനിധപമ മഗരി രിസഗമ നഗുമോ ..
നിസ നിനിസ നിനിസ നിനിസ
സസ നിനിസ നിനിസ നിധപമ പനിസ
ഗമ ഗമ പനിസ നിസഗമ പനിസ
മഗരിസനിധപ മഗാ മ പനിസ
നിധപമഗരി സനി സഗമപ പനിസ 
പനിസ ഗരിസ നിധപമനിസ
നിസ നിസ നിസ നിസ നിസ നിസ
നിധപമനിസ
ഗാമപനിസ
സഗമപനിസ
ഗമപനിസഗ
മപനിസഗമ
പനിസഗമപ
ഗരിനിസ നിധമപ
ഗരിനിസ ഗരിനിസ നിധമപ ഗരിനിസ
നിധപമ ഗരിനിസ
ഗരിസ നിധപ
ഗരിസ നിധപ
ഗരിസ ഗരിസ നിധപ
ഗരിസ നിധപ ഗരിസാ
സ ഗ മ പ മഗരിസനി
സ ഗ പ മഗരിസനി
സ ഗമഗരിസനി
സഗ മപമ ഗമ പനിപ മപ നിസനി പ പ നി നി സ
സനിസ നിധപമ പപ നി
നിനിസ നിധപമ പ പസനിധപമ ഗപ പനി
പപപ നിസരി നി പനി സരിസ 
ഗഗഗ രിരിരി സസസ ഗരിസനിധപ 
രിരിരി സസസ രിസനിധപമ ഗഗഗ ഗമപനി
സഗമ മ ഗരിസ
പസനിധപ ഗരി സനിധ നഗുമോ
(നഗുമോ.....)


In English


Um.aa.aa.aa.
Sagamapanisa
Sanidhapa magarisa
Nagumo oh mookanale nee
Naajaalee thelisee ee. (nakumo)
Nannu brovaara aa..
Sree raghuvara..nee (nakumo)
Nagaraajaaa.aa.
Nagaraajaa dharaneethu
Parivaaru nela aa (nagara)
Pothibhodhana jesevaaralu
Baare ithu noo nuthu raani (nakumo)
Nagaraaju neeya nadhi vinive
Gaa chanaledoo (nagara)
Gaganaani ilakoo bahu dhooram
Dheninaadoo jagamele..
Jagamele paramaathmaa
Yevvareetho moraliduthu (jagamele)
Bhakaju athuthaalanunan nelu
Poraa thyaagaraaja nunu nathi (nakumo
Ga ma ni dha pa ma garini saga ma (nakumo)
Nisa gama pani sagari nisa nidha mapa
Gari nisa ga ma (nakumo)
Nidha pama gari sani sagamapa
Gamapani sama maga gari risa
Sanidhapa mapa nidhapama gari nisamaga (nakumo)
Nisa ninisa ninisa ninisasa ninisa ninisa
Nidhapama panisa gama gamapanisa
Nisagama panisa magarisanidhapamaga
Ga ma panisa nidhapamagarisa nisagamapanisa
Panisa garisa nidhamapanisa
Nisa nisa nisa nisa nisa nisa
Nidha mapanisa ga ma panisa
Sagamapanisa gamapanisa ga
Mapanisaga ma panisagama pa
Garinisa nidhamapa
Garinisa Garinisa nidhamapa
Garinisa nidhamapa garinisa
Garisa nidhapa Garisa nidhapa
Garisa Garisa nidhapa Garisa nidhapa
Ga ri Sa ga ma pamagarisani sa
Ga pamagarisani sa
Gamagarisani saga mapama
Gama pani pa mapanisani
Pa pa ninisa sanisanidhapama
Pa pa ni ninisa nidhapa mapa
Papasanidhapama gama
Pani papa mapa nisanini
Pani sari sagaga ririri
Sasasa garisanidhapa
Ririri sasasa risanidhapamaga
Gaga gamapanisaga mama
Garisanisa pasanidhapa gari sagama (nakumo)

No comments:

Post a Comment